Regulamin konkursu „#TEAMSARENKI 60 DAYS CHALLENGE”

 

§1.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest Dagmara Wawrzyniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dagmara Wawrzyniak dagawu NIP: 9562268698, REGON: 385126375 (dalej: „Organizator”).

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook w ramach zamkniętej grupy Organizatora, prowadzonej pod adresem: https://www.facebook.com/ groups/1105124223005653/

4. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook lub jego właścicielem.

5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

6. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

 

§2.

Uczestnik konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin i spełnia warunki określone w ust. 2 poniżej (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią procedury odbioru Nagrody i w pełni ją akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu portalu Facebook;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

g) jest członkiem zamkniętej grupy Organizatora pn. „#TEAMSARENKI by @dagawu” prowadzonej w portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/groups/ 1105124223005653/

 

§3.

Nagrody

Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są:

1. za zajęcie I miejsca:

1) zestaw suplementów od Endorfina.shop – o wartości 300 złotych
2) odzież z kolekcji Organizatora: bluza i koszulka – o wartości 408 złotych
3) voucher na dietę Kapitan Cook – o wartości 300 złotych
4) sprzęt treningowy PROUD – o wartości 300 złotych

5) wybrane przez Uczestnika ebooki Organizatora (ze sklepu dagawu.pl) w ilości 2 sztuk: wybór dotyczy 1 ebooka żywieniowego i 1 ebooka treningowego (w zależności od wyboru o wartości 159 zł lub 199 zł za 1 ebook); w celu uniknięcia wątpliwości nie jest możliwy wybór 2 ebooków żywieniowych lub 2 ebooków treningowych.

6) Nagroda Specjalna:

– indywidualny plan treningowy i kontakt z Organizatorem przy jego realizacji

– udział w treningach personalnych wraz z Organizatorem, przez 2 miesiące w terminach ustalonych przez Organizatora (w celu ich odbycia konieczność dojazdu do Warszawy).

2. za zajęcie II miejsca:
1) zestaw suplementów od Endorfina.shop – o wartości 200 złotych 2) odzież z kolekcji Organizatora: bluza – o wartości 289 złotych
3) voucher na dietę Kapitan Cook – o wartości 200 złotych
4) sprzęt treningowy PROUD – o wartości 200 złotych
5) wybrane przez Uczestnika ebooki Organizatora (ze sklepu dagawu.pl) w ilości 2 sztuk: wybór dotyczy 1 ebooka żywieniowego i 1 ebooka treningowego (w zależności od wyboru o wartości 159 zł lub 199 zł za 1 ebook); w celu uniknięcia wątpliwości nie jest możliwy wybór 2 ebooków żywieniowych lub 2 ebooków treningowych.

3. za zajęcie III miejsca:
1) zestaw suplementów od Endorfina.shop – o wartości 200 złotych 2) odzież z kolekcji Organizatora: bluza – o wartości 289 złotych
3) voucher na dietę Kapitan Cook – o wartości 200 złotych

4) sprzęt treningowy PROUD – o wartości 200 złotych

5) wybrane przez Uczestnika ebooki Organizatora (ze sklepu dagawu.pl) w ilości 2 sztuk: wybór dotyczy 1 ebooka żywieniowego i 1 ebooka treningowego (w zależności od wyboru o wartości 159 zł lub 199 zł za 1 ebook); w celu uniknięcia wątpliwości nie jest możliwy wybór 2 ebooków żywieniowych lub 2 ebooków treningowych.

 

§4.

Miejsce, czas i zasady Konkursu

1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na zamkniętej grupie Organizatora pn. „#TEAMSARENKI by @dagawu” prowadzonej w portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/groups/1105124223005653/.

2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego, o którym mowa w ust. 1, na portalu Facebook. Konkurs trwa od 06.09.2021 do 04.11.2021, godz. 23:59.

 

§5.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie zadania zawartego w poście konkursowym. Zadanie konkursowe polega – w poniższej kolejności – na:

1) wykonaniu przez Uczestnika swojej fotografii, przed przystąpieniem do wyzwania konkursowego, na której widoczna będzie sylwetka Uczestnika oraz kartka z datą wykonania zdjęcia – Organizator nie wymaga, aby na zdjęciu widoczna była twarz Uczestnika;

2) po wykonaniu zdjęcia Uczestnik przez 60 dni realizuje trening na podstawie jednego z wybranych ebooków autorstwa Organizatora; zakończenie 60 dniowego okresu treningu musi nastąpić przed datą końcową konkursu wskazaną w §4 ust. 2 Regulaminu;

3) Po zakończeniu 60 dniowego treningu, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Uczestnik wykonuje swoją fotografię na której widoczna będzie sylwetka Uczestnika oraz kartka z datą wykonania zdjęcia – Organizator nie wymaga, aby na zdjęciu widoczna była twarz Uczestnika;

4) Uczestnik przesyła zdjęcia, o których mowa w pkt 1) i 3) powyżej wraz z raportem, w którym przedstawi jakie ćwiczenia zostały wykonane, jakie skutki udało się w tym czasie im osiągnąć, jakich zmian powinien ewentualnie dokonać oraz swoje osobiste przemyślenia – na adres e-mail organizatora: wawrzyniakdagmara92@gmail.com – wiadomość powinna zostać wysłana najpóźniej trzy dni po dacie końcowej konkursu

wskazanej w §4 ust. 2 Regulaminu; wysłanie wiadomości stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie;

5) komisja powołana przez Organizatora wybiera Uczestnika, który jest zwycięzcą Konkursu, zajmującym I miejsce.

6) wybór Uczestników, którzy zajęli II i III miejsce następuje w drodze głosowania przez członków grupy Organizatora w portalu Facebook pn. pn. „#TEAMSARENKI by @dagawu” pod adresem: https://www.facebook.com/groups/1105124223005653/

w specjalnie zamieszczonym wpisie z galerią zdjęć przesłanych przez Uczestników, o których mowa w pkt 1) i 3) powyżej; głosowanie odbywać się będzie przez kliknięcie (za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionej przez portal Facebook) pod zdjęciem „lubię to” (ikona kciuka w górę) lub „super” (ikona serca) – pozostałe ikonki nie są brane pod uwagę przy liczeniu głosów;

7) głosowanie wskazane w pkt 6) powyżej odbędzie się w terminie wskazanym w poście opublikowanym przez Organizatora;

8) II i III miejsce zdobywają Uczestnicy, którzy uzyskają kolejno największą liczbę głosów; w przypadku nierozstrzygającej liczby głosów Organizator zorganizuje dogrywkę wybierając zdjęcia dwóch Uczestników, które uzyskały równą (a zarazem najwyższą) liczbę głosów – dogrywka odbędzie się w ramach oddzielnego postu na grupie, o której mowa w pkt 6), w terminie wskazanym w treści postu przez Organizatora.

2. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć przesłanych przez Uczestników na grupie w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/groups/ 1105124223005653/.

Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na dalsze publikowanie przez Organizatora przesłanego przez Uczestnika w ramach konkursu utworu (fotografii oraz utrwalonego na nich wizerunku), stanowiącego rozwiązanie zadania konkursowego przez Uczestnika.

4. Wszelkie informacje o konkursie będą dostępne na zamkniętej grupie w portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/groups/1105124223005653/

 

§6.

Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny, wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook oraz bycia członkiem zamkniętej grupy pn. „#TEAMSARENKI by @dagawu” znajdującej się na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/groups/ 1105124223005653/.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w §5. Regulaminu.

3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika Nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin wiadomości prywatnej (za pośrednictwem aplikacji Messenger na portalu Facebook) do Organizatora, lub wiadomości na adres e-mail Organizatora (wawrzyniakdagmara92@gmail.com) z następującymi danymi Uczestnika:

a) imię i nazwisko
b) numer telefonu
c) adres korespondencyjny

4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do Nagrody.

5. Laureaci zostaną powiadomieni o zwycięstwie poprzez „otagowanie” ich imion przez Organizatora pod postem konkursowym oraz w prywatnych wiadomościach na portalu Facebook (z użyciem funkcjonalności komunikatora Messenger).

6. Przyznane Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych Nagród – z wyjątkiem odzieży, w przypadku której Uczestnik powinien wskazać na wybrany rozmiar.

7. O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator. Decyzja organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8. Aby Konkurs został rozstrzygnięty, a Nagrody rozdane, Organizator wymaga minimum [20] zgłoszeń zgodnych z Regulaminem Konkursu, od różnych Uczestników (kilka zgłoszeń od jednego Uczestnika traktowane jest jako jedno zgłoszenie). W przeciwnym wypadku Konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty.

9. W przypadku Nagrody Specjalnej za I miejsce w części dotyczącej treningów personalnych, warunkiem jej odebrania przez zwycięskiego Uczestnika jest udzielenie zgody na nieodpłatne korzystanie z wizerunku w celu relacjonowania treningów w postaci filmowej (w sieci Internet, w tym za pośrednictwem serwisu YouTube, Facebook, Instagram i innych, na których będzie prowadzona relacja video) a także w postaci fotograficznej. Odmowa wyrażenia zgody oznacza utratę prawa do uzyskania Nagrody Specjalnej w części dotyczącej treningów personalnych.

 

§7.

Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku; f) nie ukończyli 18 lat.

 

§8.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmiany, sprostowania bądź usunięcia.

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych na potrzeby Konkursu jest:

a) zgoda osoby, której dane dotyczą – przy czym dane osobowe dotyczące osób niepełnoletnich przetwarzane są wyłącznie, jeżeli dziecko ukończyło 16 lat;

b) niezbędność danych do prawidłowego wykonania przez Organizatora zobowiązań wynikających z niniejszego Konkursu.

6. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

7. Kontakt z administratorem danych możliwy jest listownie pod adresem: Dagmara Wawrzyniak dagawu, ul. Woronicza 31/296, 02-640 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: wawrzyniakdagmara92@gmail.com

 

§9.

Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: wawrzyniakdagmara92@gmail.com i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dane kontaktowe Uczestnika Konkursu jak również opis zgłaszanego zdarzenia.

3. Reklamacje i zgłoszenia będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej lub pisemnie na wskazany przez Uczestnika adres do korespondencji.

 

§10.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.09.2021 r.

2. W kwesuach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników w portalu Facebook na grupie Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/groups/1105124223005653/.

Dołącz do #teamsarenki.

Jeśli będziesz potrzebować porady, zawsze znajdziesz ją na naszej grupie.

Dołącz do teamu!